Granty

ŽÁDOSTI O GRANTY ZPRACOVANÉ EKONOMICKÝM ÚSEKEM ŠKOLY

Žádosti podané v roce 2017:
 • MŠMT - dotační neinvestiční program "Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017".
 • MŠMT - dotační neinvestiční program "Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti".
 • KÚ Středočeský kraj - Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit - investiční dotace - NOVĚ A LEHCE NA TRADIČNÍM SPORTOVIŠTI
 • EU OP VÝZKUM VÝOVJ A VZDĚLÁVÁNÍ- MŠMT - VÝZVA 02-16-022 - PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - ŠABLONY PRO MŠ
 • ÚP KUTNÁ Hora - Smlouva o výkonu veřejné služby ve školní jídelně.
Žádosti podané v roce 2016:
 • EU OP VÝZKUM VÝOVJ A VZDĚLÁVÁNÍ- MŠMT - PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ - šablony pro MŠ a ZŠ I.
 • Lesy České republiky, s.p. - Název projektu:MODERNIZACE PŘEDŠKOLNÍ VÝUKY V RÁMCI ŠVP; Účel projektu: Pořízení šatních skříněk do předškolního zařízení za účelem vybudování koutku pro přírodovědné pozorování.
 • Firma Foxconn Kutná Hora vyhlásila soutěž: „Vylepši si svou třídu“. (1/7/2016 – 30/9/2016).
 • ÚP KUTNÁ Hora - Smlouva o výkonu veřejné služby ve školní jídelně. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
Žádosti podané v letech 2014 - 2015:
 • Krajský úřad Středočeského kraje - MODERNIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY 1. STUPNĚ ZŠ - Vytvoření vyhovujícího hřiště pro žáky školy ve věku 6 – 11 let, kteří zde budou trávit hodiny tělesné výchovy i další školou organizované aktivity a volné chvíle o velkých přestávkách i během pobytu ve školní družině.
 • Lesy České republiky, s.p. - 1. ETAPA MODERNIZACE ŠKOLNÍ VÝUKY V RÁMCI ŠVP NA 2. STUPNI ZŠ - Cílem projektu je vytvořit žákům 2. stupně moderní zázemí jednak pro přijímání důležitých ekologických informací, jednak pro získávání a rozvíjení základních poznatků o ochraně životního prostředí.
 • Lesy České republiky, s.p. - 2. ETAPA MODERNIZACE ŠKOLNÍ VÝUKY V RÁMCI ŠVP NA 2. STUPNI ZŠ - Cílem projektu je vytvořit žákům 2. stupně moderní zázemí jednak pro přijímání důležitých ekologických informací, jednak pro získávání a rozvíjení základních poznatků o ochraně životního prostředí.
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - MŠMT - Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.1 - unit costs. Název projektu: Chceme zlepšit naši angličtinu - We can improve our English Ukončení: 31. 12. 2015. Klíčové aktivity: Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.
 • ÚP KUTNÁ Hora - Smlouva o výkonu veřejné služby ve školní jídelně.
Žádosti podané v letech 2012 - 2013:
 • Pomáhejme si - my přírodě, příroda nám - adaptační kurz 2. stupně ZŠ - Středočeský Fond vzdělávání,sportu, volného času a primární prevence. Žádost o poskytnutí dotace v roce 2014. Podpora primární prevence.
 • Operační program lidské zdroje a zaměstnanost - Název globálního grantu: Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života; Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, Název projektu: JDEME PODNIKAT; Let´s start our own business.
 • Oranžová učebna pro rok 2013 - Grantové řízení Oranžová učebna je zaměřeno na podporu výuky fyziky a technických předmětů ve školách. Cílem je zkvalitnit a zatraktivnit výuku těchto předmětů. Žádost o modernizaci učebny fyziky - kvalitní učební pomůcky
 • Lesy České republiky, s.p. - 1. MODERNIZACE ŠKOLNÍ VÝUKY V RÁMCI ŠVP. Účel projektu: Prohlubování a podpora environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ modernizací zastaralého zařízení.
 • Lesy České republiky, s.p. - 2. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA 1. STUPNI ZŠ. Účel projektu: Prohlubování a podpora environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ modernizací zastaralého zařízení.
 • EU PENÍZE ŠKOLÁM - MŠMT - Projektová žádost pro oblast podpory 1.4. Název projektu: Kvalitní výuka v ZŠ a MŠ Kácov. Ukončení: 5. 8. 2014. Klíčové aktivity: Individualizace výuky cizích jazyků, Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoj výuky cizích jazyků, Jazykové kurzy pro učitele cizích jazyků v zahraničí, Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.
Žádosti podané v roce 2011:
 • Adaptační kurz 2. stupně ZŠ - KÚ Středočeského kraje - Žádost o poskytnutí dotace v roce 2012 Podpora primární prevence.
 • Lesy České republiky, s.p. - projekt: TOULKY PŘÍRODOU SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU - pořízení mobiliáře do školní družiny v rámci environmentální výchovy na 1. stupni ZŠ.
 • EU PENÍZE ŠKOLÁM - MŠMT - Projektová žádost pro oblast podpory 1.4.
Žádosti podané v roce 2010:
 • Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor regionálního rozvoje; ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, prioritní osy 1, oblasti podpory; 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání FONDY EVROPSKÉ UNIE - Název žádosti: Inovace ICT ve výuce i mimo vyučování - Innovation ICT technologies in hobby activities
Žádosti podané v roce 2009:
 • Krajský úřad Středočeského kraje - Odbor regionálního rozvoje; ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, prioritní osy 1, oblasti podpory; 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání FONDY EVROPSKÉ UNIE - název žádosti: VYUŽÍVÁNÍ ICT TECHNOLOGIÍ V BĚŽNÉ VÝUCE A MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH - New ICT technologies in school learning .
Žádosti podané v roce 2008:
 • Krajský úřad Středočeského kraje - Dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit na rok 2009 - dotační program: Oprava a údržba veřejně přístupných sportovních zařízení a jejich vybavení drobnými sportovními potřebami - 2. ETAPA OPRAVY SOKOLOVNY
 • Krajský úřad Středočeského kraje - dotační program: Dotace na podporu knihoven zřizovaných obcemi z rozpočtu Sředočeského kraje na rok 2009 - KNIHOVNA - ZDROJ ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ PRO DĚTI A ŠIROKOU VEŘEJNOST.
Žádosti podané v roce 2007:
 • Ministerstvo pro místní rozvoj - PODPORA OBNOVY VENKOVA - dotační titul 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci ŠKOLNÍ ZAHRADA MÝCH SNŮ.
 • Krajský úřad Středočeského kraje - Dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje v oblasti tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit na rok 2008 - dotační program: Oprava a údržba veřejně přístupných sportovních zařízení a jejich vybavení drobnými sportovními potřebami - OPRAVA PODLAHY SOKOLOVNY.
 • Krajský úřad Středočeského kraje - dotační program: Dotace na podporu knihoven zřizovaných obcemi z rozpočtu Sředočeského kraje na rok 2008 - KNIHOVNA - ZDROJ ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ PRO DĚTI A ŠIROKOU VEŘEJNOST.
 • Lesy České republiky, s.p. - projekt: MODERNIZACE PŘEDŠKOLNÍ VÝUKY V RÁMCI ŠVP - Pořízení nábytku do předškolního zařízení za účelem vybudování koutku pro přírodovědné pozorování .
 
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2020
Webdesign & Development: FUTURE   
π