Aktuální informace výchovné poradkyně

        Konzultační hodiny:

Mgr. Jana Keltnerová

výchovná poradkyně

 

É 327 324 229 

- vych.poradce@zskacov.cz, keltnerova@zskacov.cz

_____________________________

 • Pro žáky a jejich rodiče - úterý od 13:00 - 14:00 hodin, mimo konzultační hodiny kdykoli po telefonické domluvě.

 

 

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy

 k novému způsobu přijímacího řízení

  

 • Kolik přihlášek může uchazeč podat do 1. kola přijímacího řízení?Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 3 přihlášky. Toto platí jak pro přijímací řízení na střední školy tak na víceletá gymnázia.

 • Jak se v letošním roce podávají přihlášky k přijímacímu řízení?V letošním roce je stanoven zcela nový způsob podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení a to tak, že uchazeči podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají je tedy  prostřednictvím základní školy.

 • Do kdy se musí přihlášky podat?Uchazeč musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do 15. března, v případě oboru vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách.

 • Kdy se bude konat první kolo přijímacích zkoušek?Vyhláška navrhuje pro konání přijímacích zkoušek v prvním kole období dvou týdnů (od 22.4. do 7.5.). Návrh vyhlášky je v současné době v připomínkovém řízení a proto je možné, že se termíny ještě změní.

 • Jak se uchazeč dozví, zda škola v rámci přijímacího řízení pořádá přijímací zkoušky a případně jejich termín?Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy. Jejich počet není omezen. Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a její kritéria zveřejní ředitel pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30.10., pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna. Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení odesílá ředitel školy 14 dní před termínem zkoušky.

 • Je možné, že se budou termíny přijímacích zkoušek na některých školách krýt?Školský zákon ukládá školám vyhlásit pro přijímací zkoušky minimálně 2 termíny jejich konání. Uchazeč tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (ten musí vyznačit do přihlášky). Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na některé školy překrývat, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví. Zde si bude muset zvolit, které škole dává přednost.

 • Jak má uchazeč postupovat pokud bude přijat na více škol najednou?Na školu, kterou si uchazeč vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí doručit tzv. zápisní lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisní lístek od uchazeče neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem. Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to hned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

 • Od koho uchazeč obdrží zápisový lístek? Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou.

        Podívejte se na  informace o SŠ, SOŠ, SOU, OU?

 1. Na příslušných středních školách
 2. V informačních a poradenských střediscích úřadů práce
 3. Portál ministerstva práce a sociálních věcí
 4. Střední školy ČR - Adresář středních škol, prezentace škol, databáze škol
 5. Seznam - Střední odborná učiliště řemeslně technická
 6. Zkoušky nanečisto - Kompletní příprava, přijímací zkoušky nanečisto na střední školy a vysoké školy
 7. Atlas školství
 8. Střední školy Hlavního města Prahy - Přijímací řízení
 9. Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
 10. Scio.cz
 11. Národní ústav odborného vzdělávání
 12. Vzdělávání - Informace - Poradenství
 13. Středočeský kraj
 14. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 15. Národní institut pro další vzdělávání